Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
지사명 아세아정밀오금(천진)영업소
책임자 홍죽신
주소 천진시 서청구 등달원 11로 14호 (성석전자 사내)
NO .14 XINGHUA 11th spur track road. tengda yuan. XEDA,tianjin.P.R. CHINA
TEL : 022-2397-0231, FAX : 022-2397-0523
공장규모 면적 : 300㎡(중국 평수)
영업소 총 인원 : 5명
영업소 전화 및 팩스 : 022-2397-4993